Privacyverklaring POMTW

POMTW B.V., statutair gevestigd aan Burgemeester Albertiplein 31, 1561 WJ Krommenie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. POMTW respecteert de privacy van al haar klanten, relaties en medewerkers en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen en hebben, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij hiermee omgaan en welke rechten in dat kader klanten, relaties en medewerkers hebben.

 

Soort persoonsgegevens 

Om onze dienstverlening ten behoeve van klanten en relaties zo goed mogelijk uit te voeren, is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens die wij verwerken, bijvoorbeeld ten behoeve van nieuwsbrieven of verzending van facturen betreffen: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, tekenbevoegdheid (indien van toepassing).

 

Doel gegevensverwerking 

POMTW verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • ten behoeve van haar klanten;
  • het verzorgen van de financiële administratie;
  • het toesturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van bijeenkomsten aan klanten en relaties;
  • de personeelsadministratie.

 

Afmelden nieuwsbrief

In onze online nieuwsbrief is altijd een link opgenomen waarmee men gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast is standaard in elke nieuwsbrief een link opgenomen waarmee men zich eenvoudig kan afmelden.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Gegevens van mensen die onze nieuwsbrief ontvangen, worden bewaard tot na het moment dat zij zich eventueel afmelden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen gegevens met derden. Wij verstrekken alleen gegevens na overleg met de betrokkene(n) als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die deze gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. POMTW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met gegevens om te gaan.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om de werking van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Verder gebruiken wij diverse online tools en diensten in de uitvoering van onze werkzaamheden.

 

Beveiliging

POMTW neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt continu passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op POMTW.nl zijn hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Hierop geldt het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van POMTW.

 

 

Contactgegevens POMTW BV

Burgemeester Albertiplein 31
1561 WJ Krommenie
Tel. 06-51715551 / (06) 31 18 58 84
info@pomtw.nl
www.pomtw.nl